Rekisteri- ja tietosuojaselosteRekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Lapin Apuvälinepalvelu Oy/ ApuLappi OY:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.09.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Lapin Apuvälinepalvelu Oy,

Porokatu 26,

96400 Rovaniemi

Y-tunnus 2297446-3

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kaisa Repo, kaisa.repo@apulappi.fi, p. 0400 449 432

3. Rekisterin nimi

ApuLapin verkkosivuston asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Asiakasrekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, markkinointiin ja asiakassuhteen ylläpitoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja käytetään palvelun toteuttamiseen, palvelukokemuksen luomiseen, asiakkaan tunnistautumiseen verkkokaupassa sekä tilausten käsittelyyn ja postitukseen. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä), asema, yritys/organisaatio, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Asiakkaalla on mahdollisuus valita, millaisia evästeitä hänestä voidaan kerätä. Muuta evästeasetuksia

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakas tietoja ei luovuta Lapin Apuvälinepalvelu Oy:n ulkopuolelle. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Asiakasrekisteri tallennetaan tietokantaan. Asiakastietoja pääsevät käsittelemään vain valitut verkkokaupan ylläpitäjät. Kullakin ylläpitäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Asiakastiedot on salattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tietoja säilytetään niin kauan kuin niihin liittyvät toimenpiteet vaativat. Säilytysaika riippuu myös asiasisällöstä, esimerkiksi laskutustiedot tulee kirjanpitolain mukaan säilyttää kuusi vuotta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

11. Muutosoikeus

Lainsäädännön muutosten johdosta ja palvelujemme kehittyessä pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yksityisyyteen ja tietosuoja-asioihin liittyvissä kysymyksissä yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostilla mail@apulappi.fi

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit